Podmínky užívání

Důležité upozornění

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky užívání - používáním webových stránek www.fenris.cz potvrzujete, že jste si je přečetli, porozuměli jim a v plném rozsahu s jejich zněním souhlasíte.

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.fenris.cz, tvořících web (webem se pro účel těchto podmínek rozumí internetové adresy, dostupné z adresy www.fenris.cz) je Karel Neugebauer (Hlavní 881/82, 747 06 Opava, IČ: 42860881, DIČ: CZ7306145440. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Magistrátu města Opavy), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.fenris.cz, včetně textů, souborů, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.fenris.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.fenris.cz může být ze strany provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, zejména tedy za účelem dokončení transakce, dodávku produktu, informace o nových verzí produktů či řešení problémů zákazníka a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Placený přístup

1. Důležité informace

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakékoliv předplatné - provozovatel nenese při uplatnění tohoto práva na změnu, pozastavení, omezení nebo přerušení jakéhokoliv předplatného odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně.

2. Dodání

Do 24 hodin poté, co obdržím Vaši platbu, Vám bude uvolněn plný přístup na webové stránky, po přihlášení tak budete mít na dobu platnosti předplatného okamžitý přístup ke všem souborům a službám. Pokud vám přes provedenou platbu není přístup umožněn, kontaktujte mne prosím prostřednictvím webových stránek.

3. Časové omezení užití

Vaše předplatné vám uděluje právo stahovat po dobu jeho platnosti veškeré dostupné soubory. Veškeré v době platného předplatného stažené soubory můžete používat i po jeho skončení - pokud však chcete získat přístup k aktualizacím, musí být vaše předplatné obnoveno.

4. Neoprávněné užití předplatného

Zakoupený předplacený přístup na web www.fenris.cz. nesmíte bez předchozího písemného souhlasu provozovatele postoupit nebo převést na jinou osobu

5. Úpravy

Máte oprávnění provádět veškeré nezbytné úpravy souborů tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. V žádném případě však nesmíte měnit ani odstraňovat informace o autorských právech z hlaviček souborů.

6. Podpora

Technická podpora pro produkty provozovatele je pouze formou diskuze u jednotlivých souborů. Podporu pro úpravy nenabízím žádnou formou.

7. Záruky

Soubory jsou poskytovány jak jsou, bez záruky jakéhokoli druhu. V žádném případě provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, přímé, nepřímé, speciální, náhodné či následné škody nebo jiné ztráty vyplývající z použití nebo neschopnosti tyto soubory používat.
Nelze vám dále zaručit, že produkty budou spolupracovat se všemi rozšířeními - zaručuji, že všechny produkty budou fungovat s uvedenou verzí rozšíření - nelze ovšem zaručit, že budou pracovat s budoucími verzemi rozšíření. Také nelze zaručit, jak dlouho budou jednotlivá rozšíření podporována - rozhodnutí o ukončení podpory rozšíření je výhradním právem provozovatele webových stránek www.fenris.cz.

8. Poskytování náhrad

Vzhledem k tomu, že provozovatel webových stránek www.fenris.cz nabízí nehmotné softwarové produkty, kontaktujte mne v případě potřeby s uvedením popisu vaší situace a důvodem žádostí o náhradu. Bude-li to v mých silách, bude vám náhrada poskytnuta.

Užívání webu uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto webu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti webu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek webu,
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek webu,
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto webu,
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání tohoto webu a jakýmkoli způsobem jim v užití webu bránit,
 • využívat web pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv,
 • zasílat na tento web zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • v vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto webu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na stránkách tohoto webu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Odpovědnost provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci webu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci webu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

 • správnost, přesnost a úplnost dat, poskytnutých uživateli ke zveřejnění na stránkách webu,
 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webu provozovatele,
 • odkazy na stránky třetích osob umístěné na webu,
 • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webu provozovatele,
 • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé webu prostřednictvím webu,
 • závazky osob osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách webu. Provozovatel. není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami,
 • za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby na webu a jednání za ni vede subjekt k tomu nepovolaný.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah webu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Úplnost a aktualizace informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto webu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.fenris.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu, Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost provozovatelů jiných stránek.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány do počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Závěrečná ustanovení

Pravidla používání webu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo stávající Podmínky užívání kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo upravit, uživateli se proto doporučuje zkontrolovat si případnou změnu Podmínek užívání při každé nové návštěvě těchto webových stránek. Souhlas s novým zněním pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tento web nadále používat.


Tyto Podmínky použití jsou platné od 1.4.2013.